Základní a mateřská škola Želeč

Aktuality

Aktuální jídelníček
více
Projekt EDISON opět v naší škole
více
Výroční zpráva ZŠ 2017
více
Roční plánované akce školy
více
Třídní schůzky
více
Divadelní představení v MŠ
více
Termíny zájmových kroužků - říjen 2017
více
Zájmové kroužky – školní rok 2017 / 2018
více
Organizace školního roku 2017 / 2018
více
Základní informace o ZŠ
více
Rozvrhy hodin
více
Úspěch našich žáků na atletické olympiádě
více
Škola v přírodě
více

Jak rozesmát princeznu?

divadelní představení na podporu sdružení IMY

více na Obec Želeč

Rekonstrukce a přístavba Mateřské školy v Želči

více na Obec Želeč

Návštěva partnerské školy z Polska
více

 
Počasí v Želči

Meteoradar


Návštěvy

TOPlist

Informace

Základní informace o ZŠ

Základní informace o ZŠZákladní škola a Mateřská škola  Želeč, okres Tábor         

Želeč 66                                                 

391 74 Želeč

tel.: 381591126

IČO: 70988218

www.skola.obeczelec.cz

e-mail: zs.zelec@seznam.cz

Zřizovatel: Obecní úřad Želeč

 

Od 1.1.2003 má škola právní subjektivitu.

Součásti Základní školy:

  • Základní škola
  • Školní družina
  • Mateřská škola Želeč
  • Mateřská  škola Hlavatce
  • Školní jídelna

 

Nadřízený orgán pro odvolání ve správním řízení:

Krajský úřad Jihočeského kraje

odbor školství mládeže a tělovýchovy

U zimního stadionu 1952/2                                                 

370 76 České Budějovice                 

Po- 8,00 – 17,00

St- 8,00 – 17,00

 

Školní rok 2017/2018         počet tříd: 5      počet žáků:  99

1. ročník : 22 žáků   třídní učitel Mgr. Bc. Petr Cába 

2. ročník : 17 žáků třídní učitelka Mgr. Vlasta Atanasová 

3. ročník : 20 žáků  třídní učitelka Mgr. Vladislava Šimáková

pedagogický asistent Bc. Michaela Zrzavecká

4. ročník : 21 žáků  třídní učitelka Mgr. Marie Kostečková

5.ročník : 19 žáků třídní učitelka Mgr. Jindra Cílková

pedagogický asistent Hana Skalníková

Školní družina : vychovatelka Jitka Píšová   1. oddělení                            

                        vychovatelka Lada Suchá  2. odělení

Uklízečka: Iva Schmiedová

Několik informací o škole

Škola vyučuje v 1. - 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu – Tradice J.A.Komenského v moderní škole.

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim základní všeobecný přehled o ostatních předmětech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka a seznámit je se základy práce na počítačích. Důraz škola klade na mimoškolní aktivity.

Školu navštěvuje 99 žáků, kteří chodí do 5.tříd.

Školní družina má 2 oddělení, které může navštěvovat až 50 žáků (1. až 5. třídy).

Žáci se vyučují anglickému jazyku od 3.ročníku povinně. Žáci v 1. a 2. ročníku mohou chodit na zájmový kroužek anglického jazyka.

Ve škole pracuje  5 učitelů, 2 pedagogičtí asistenti a 2 vychovatelky školní družiny.

Vyučování v 1.třídě začíná v 7.25 a končí zpravidla v 11.05 hodin (1.ročník), respektive ve 12 hodin (2.- 5.ročník)

 

Školní družina

 Ve škole pracuje školní družina. Školní družinu mohou navštěvovat podle zájmu rodičů žáci

1.- 5..třídy (někteří žáci chodí do školní družiny pouze po vyučování do oběda).

Přednostní umístění dostávají žáci nižších ročníků a dojíždějící žáci.

Pracovní doba školní družiny je od 6,50 hod do 7,10 hod. – ranní
11,05 hod do 15,30 hod - odpolední.

 

Organizace vyučování

Vyučování začíná v 7,25 hod., škola je otevřena od 6,50 hodin.

Provoz školní družiny ranní: 6,55 – 7,10 hod. odpolední:11,05-15,30 hod.

1.vyuč.hodina – 7,25-8,10             4.vyuč.hodina-10,20-11,05

2.vyuč.hodina- 8,20-9,05               5.vyuč.hodina-11,15-12,00

3.vyuč.hodina-9,25-10,10

Obědy se vydávají od 12,00 do 12,30 hod.

 

Jak se informovat o chování a prospěchu žáka?

- na třídních schůzkách 4 krát ročně

- individuálně po dohodě s vyučujícím během celého roku

 

Informace o mimoškolních aktivitách

Žáci naší školy se pravidelně účastní různých okresních soutěží:

Dopravní olympiáda, atletická olympiáda, zdravotní soutěž, výtvarné soutěže - ochrana přírody, myslivecká a požární témata

V rámci projektu ,,Školní mléko“ se žákům podávají ochucené jogurty a mléko za velmi výhodné ceny.

Škola se také účastní projektu ,,Zdravé zuby“. Děti ve školní družině si po obědě čistí každý den zuby.

Škola se také přihlásila do projektu Ovoce do škol, kdy děti dostávají jednou týdně zdarma ovoce nebo zeleninu.

Plavecký výcvik organizujeme pro žáky 1.a 2.ročníků podle zájmu, pro 3. a 4.ročníky je účast povinná.

V rámci dopravní výchovy navštěvují žáci od 3.ročníku dopravní hřiště v Soběslavi.

Projekt Děti do bruslí na Zimním stadionu v Soběslavi - přihlásit se mohou také děti z Mateřské školy – výuka bude probíhat od března – 10 lekcí po 45 minutách. Pro Základní školu výuka bude probíhat od konce září – 10 lekcí po 45 minutách

Dvakrát ročně se mohou rodiče podívat na průběh vyučovacích hodin v rámci Dne otevřených dveří.

Spolupráce s Wattsenglish - konverzace v anglickém jazyce rodilým mluvčím

Mezinárodní Projekt Edison - návštěva cizích lektorů ve škole – workshopy

Spolupráce se Základní školou Legionowo (Polsko) - vzájemné návštěvy žáků a učitelů

Pokyny pro rodiče

- nepřítomnost žáka jsou povinni rodiče omluvit do 48 hodin

- omluvenku lze poslat také elektronicky na e-mail školy

- nepřítomnost žáka musí být po ukončení omluvena rodiči písemně zápisem žákovské knížce

- rodiče jsou povinni informovat učitele o zdravotním stavu žáka a dalších skutečnostech, které vyžadují od učitele zvláštní přístup k dítěti

- při uvolnění žáka z vyučování za účelem návštěvy lékaře si musí rodiče vyzvednout z vyučování osobně

- uvolnění žáka z vyučování  (dovolená) rodiče oznámí třídnímu učiteli a dohodnou se na doplnění zameškaného učiva

- žák přihlášený ve školní družině může odejít dříve než v  předem stanovenou dobu pouze na základě písemné zprávy podepsané rodiči. Žádáme rodiče z důvodu narušení činnosti ŠD, aby děti odcházely ze školní družiny  v časech do 13.hod. a potom v 14,30 hod.

 

Postup při úrazu žáka ve škole

Žák ohlásí úraz učiteli ihned po úrazu. Škola vyhotoví záznam, jehož kopii obdrží žák spolu s posudkem o úrazu, který si nechá potvrdit u lékaře.

Školní úrazy odškodňuje pojišťovna u které je škola pojištěna.

Pokud rodiče změní zdravotní pojišťovnu, je nutné tuto změnu nahlásit nejpozději do 5 dnů.

 

Odhlášení obědů v době nemoci

 tel. do školní jídelny: 381 591 129    e-mail: skola.zelec@volny.cz

Rodiče jsou povinni při nemoci dítěte odhlásit oběd nejpozději do 8.hodin dne, kdy dítě na oběd nejde. Pokud rodiče nenahlásí odhlášení obědů při nemoci, bude jim stravné zaúčtováno do měsíčního vyúčtování. Odhlašování obědů lze telefonicky nebo na e-mailové adrese vedoucí školní jídelny. Obědy neodhlašujte u třídních učitelů.

 

Součástí základní školy jsou dvě mateřské školy

Mateřská škola Želeč - počet dětí 48

Vedoucí učitelka: Anna Rachačová

1.třída: 24 dětí, učitelky Jana Pilařová, Lada Suchá

2.třída: 24 dětí, učitelky Anna Rachačová, Květa Svobodová 

uklízečka: Libuše Ludikarová


Mateřská škola Hlavatce - počet dětí 28

Vedoucí učitelka: Dana Vesecká

1.třída: Dana Vesecká, Jindřiska Vykoukalová 

uklízečka: Anna Šimáková

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Alena Vavřincová

Vedoucí kuchařka: Jana Čížková

Kuchařky: Eva Houdková, Radka Šabatková