Informace

Informace pro strávníky

Informace pro strávníkyŠkolní jídelna je součástí základní školy s právní subjektivitou a jejím hlavním účelem je  zabezpečení kompletního  stravování žáků mateřské školy Želeč a Hlavatce, žáků prvního až pátého ročníku  základní školy Želeč a zaměstnanců škol.   
Zájemci o stravování ve školní jídelně jsou povinni seznámit se s pravidly stanovenými pro provoz tohoto zařízení  a dbát na jejich dodržování.
Doplňková činnost (stravování mimoškolních strávníků) není hlavním účelem, pro které byla příspěvková organizace  zřízena. Provozování doplňkové činnosti nesmí narušovat ani omezovat základní poslání, tzn. že nesmí být vykonáváno na úkor hlavní činnosti.
Všichni strávníci se řídí Vnitřním řádem  školní jídelny a Časovým rozvrhem výdeje stravy.
Všechny potřebné pokyny pro strávníky jsou na viditelném místě v šatně školní jídelny a v budově mateřské a základní  školy, na webových stránkách školy www.skola.obeczelec.cz. V době školních prázdnin  je jídelna v provozu pouze při dostatečném množství přihlášených školních strávníků. 

Provoz školní jídelny: od 6,00 hod. – 15,00 hod. 

ředitel školy: Mgr. Petr Cába
vedoucí školní jídelny: Alena Vavřincová
kontakt: tel. 381 591 129, e-mail: skola.zelec@volny.cz

vedoucí kuchařka: Jana Čížková
kuchařky: Denisa Oubramová
               Radka Šabatková

zřizovatel: OBEC ŽELEČ, okres Tábor