Informace

Základní informace o ZŠZákladní škola a Mateřská škola  Želeč, okres Tábor         

Želeč 66                                                 

391 74 Želeč

tel.: 381591126

IČO: 70988218

www.skola.obeczelec.cz

e-mail: zs.zelec@seznam.cz

Zřizovatel: Obecní úřad Želeč

Právní forma: příspěvková organizace

Součásti Základní školy:

  • Základní škola
  • Školní družina
  • Mateřská škola Želeč
  • Mateřská  škola Hlavatce
  • Školní jídelna

Nadřízený orgán pro odvolání ve správním řízení:

Krajský úřad Jihočeského kraje

odbor školství mládeže a tělovýchovy

U zimního stadionu 1952/2                                                 

370 76 České Budějovice 

                

Několik informací o škole

Ve školním roce 2023 / 2024 navštěvuje Základí školu Želeč 84 žáků:

  • 1. ročník - 20 žáků
  • 2. ročník - 12 žáků
  • 3. ročník - 20 žáků
  • 4. ročník - 10 žáků
  • 5. ročník - 22 žáků

Mateřsou školu Želeč navštěvuje 71 dětí, Mateřskou školu Hlavatce 18 dětí.


Škola vyučuje v 1. - 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu – Tradice J.A.Komenského v moderní škole.

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim základní všeobecný přehled o ostatních předmětech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy jednoho cizího jazyka a seznámit je se základy práce na počítačích. Důraz škola klade na mimoškolní aktivity.

Školní družina má 2 oddělení, které může navštěvovat až 60 žáků (1. až 5. třídy).

Žáci se vyučují anglickému jazyku od 3.ročníku povinně. Žáci v 1. a 2. ročníku mohou chodit na zájmový kroužek anglického jazyka.

Vyučování začíná v 7.25 a končí zpravidla v 11.05 hodin (1.ročník), respektive ve 12 hodin (2.- 5.ročník)

 

Školní družina

Ve škole pracuje školní družina. Školní družinu mohou navštěvovat podle zájmu rodičů žáci

1.- 5..třídy (někteří žáci chodí do školní družiny pouze po vyučování do oběda).

Přednostní umístění dostávají žáci nižších ročníků a dojíždějící žáci.

Pracovní doba školní družiny je od 6,50 hod do 7,10 hod. – ranní
11,05 hod do 15,30 hod - odpolední.

 

Organizace vyučování

Vyučování začíná v 7,25 hod., škola je otevřena od 6,50 hodin.

Provoz školní družiny ranní: 6,55 – 7,10 hod. odpolední:11,05-15,30 hod.

1.vyuč.hodina – 7,25-8,10             4.vyuč.hodina-10,20-11,05

2.vyuč.hodina- 8,20-9,05               5.vyuč.hodina-11,15-12,00

3.vyuč.hodina-9,25-10,10

Obědy se vydávají od 12,00 do 12,30 hod.

 

Jak se informovat o chování a prospěchu žáka?

- na třídních schůzkách 4 krát ročně

- individuálně po dohodě s vyučujícím během celého roku

 

Pokyny pro rodiče

- nepřítomnost žáka jsou povinni rodiče omluvit do 48 hodin

- omluvenku lze poslat také elektronicky na e-mail školy

- nepřítomnost žáka musí být po ukončení omluvena rodiči písemně zápisem žákovské knížce

- rodiče jsou povinni informovat učitele o zdravotním stavu žáka a dalších skutečnostech, které vyžadují od učitele zvláštní přístup k dítěti

- při uvolnění žáka z vyučování za účelem návštěvy lékaře si musí rodiče vyzvednout z vyučování osobně

- uvolnění žáka z vyučování (dovolená) rodiče oznámí třídnímu učiteli a dohodnou se na doplnění zameškaného učiva

- žák přihlášený ve školní družině může odejít dříve než v  předem stanovenou dobu pouze na základě písemné zprávy podepsané rodiči. Žádáme rodiče z důvodu narušení činnosti ŠD, aby děti odcházely ze školní družiny  v časech do 13.hod. a potom po 14.hod.

 

Postup při úrazu žáka ve škole

Žák ohlásí úraz učiteli ihned po úrazu. Škola vyhotoví záznam, jehož kopii obdrží žák spolu s posudkem o úrazu, který si nechá potvrdit u lékaře.

Školní úrazy odškodňuje pojišťovna u které je škola pojištěna.

Pokud rodiče změní zdravotní pojišťovnu, je nutné tuto změnu nahlásit nejpozději do 5 dnů.

 

Odhlášení obědů v době nemoci

 tel. do školní jídelny: 381 591 129    e-mail: skola.zelec@volny.cz

Rodiče jsou povinni při nemoci dítěte odhlásit oběd nejpozději do 8 hodin dne, kdy dítě na oběd nejde. Pokud rodiče nenahlásí odhlášení obědů při nemoci, bude jim stravné zaúčtováno do měsíčního vyúčtování. Odhlašování obědů lze telefonicky nebo na e-mailové adrese vedoucí školní jídelny. Obědy neodhlašujte u třídních učitelů.